Десетте етички правила на Credissimo

Аплицираj

Со овие правила Credssimo цврсто ја докажува својата посветеност кон пазарот на отпуштање на брзи кредити во согласност со највисоките стандарди на деловната етика. "Десетте етички правила" ја зајакнуваат основната идеја на нашата политика, одржувањето на јасни и транспарентни правила при кредитирање, правични пазарни услови и посветеност кон сите наши клиенти.