Kushtet e përgjithshme

Ky ueb sajt është pronë e ФД КРЕДИСИМО ДООЕЛ Скопје. Kompania ka të drejtë t'i ndërrojë përmbajtjet pa paraljamërim paraprak. Me qasjen në këtë ueb sajt secili përodrues deklaron se i pranon kushtet në vijimë:

  • Të drejtat e autorit Të gjitha përmbajtjet e këtij ueb sajti janë subjekt i të drejtave të autorit të ФД КРЕДИСИМО ДООЕЛ Скопје. Secili përdorues i sajtit mund të shkarkojë ose të printojë faqe të caktuar, por me kusht të mos i shkelë kërkesat e Ligjit për të drejtën e autorit dhe të drejtat e ngjashme. NDalohet riprodhhimi, transferimi, modifikimi ose çfarëdo përdorimi qoftë publik ose komercial të këtij sajti pa lejen me shkrim nga ФД КРЕДИСИМО ДООЕЛ Скопје.
  • Linke me sajte tjera ФД КРЕДИСИМО ДООЕЛ Скопје përgjegjësi për informacionet që janë në përmbajtjen e sajteve tjera me të cilat ky sajt ka hiperlidhje.
  • Aspektet juridike të informacioneve Informacionet ose cilado do pjesë e tyre, të publikuara në në kët ueb sajt, nuk janë dhe nuk mund të shqyrtohen, pranohen dhe/ose interpretohen si reklamë, ofertë ose metodë tjetër tregtare. Të njëjtat nuk mund të interpretohen si këshillë juridike ose propozim për marrëveshje të caktuar. Duke i marrë parasysh legjislacionin në fuqi dhe parametrat konkretë të marrëveshjes është e mundur që marëveshje konkrete e nënshkruar të dallojë plotësisht ose në kushte të caktuar nga karakteristikat dhe kushtet e publikuar në sajt.
  • Përgjegjësia ФД КРЕДИСИМО ДООЕЛ Скопје i mirëmban informacionet aktuale të sajtit, që nuk e përjashton mundësinë ndënjëherë të paraqitne glëshime objektive. ФД КРЕДИСИМО ДООЕЛ Скопје nuk bart përgjegjësi për pasojat, duke përfshirë edhe dëme eventuale të shkaktuara ose që ndërlidhen në çfarëdo mënyre me qasjen ose përdorimin e këtij sajti. Informacionet e plota në sajt janë paraqitur në formë e cila i nënshtrohet ndryshimeve pa informim paraprak. Ato informacione jepen në përputhje me legjislacionin në fuqi pa ndonjë garancë për përshtatshmërinë e ndonjë qëllimi të caktura, moslëndueshmëri, pa rrezik nga virusët komjuterikë ose nga krcënime tjera. ФД КРЕДИСИМО ДООЕЛ Скопје nuk bartë përgjegjësi për vëlllimin dhe kompleksitetin e informacioneve. Përdorimi i të dhënave dhe informacioneve që janë në këtë sajt, janë me iniciative, dëshirë, në llogari dhe rrezik e përgjegjësi të përdoruesit, në përputhje me kufizimet në dobi të bartësit të të drejtave të autorit - ФД КРЕДИСИМО ДООЕЛ Скопје, sipas Ligjit për të drejtat e autorit dhe të drejtat e ngjashme. Përdoruesi është vetë përgjegjës për pereptimet dhe interpretimin e saktësisë, tërësisë dhe dobisë së informacvioenve që janë në këtë sajt. ФД КРЕДИСИМО ДООЕЛ Скопје nuk garanton qasje pa problem dhe të vazhdueshme në këtë ueb sajt.
  • Përdorim i cookies Me përdorimin e sajtit credissio.mk përdoruesit e pranojnë përdorimin e "cookies" nga ana jonë. Me ato e përmirësojmë cilësinë e shërbimeve.
Me shfrytëzimin e ueb-faqes për kredi të shpejta credissimo.mk, ju i pranoni kushtet për 'cookies' nga ana jonë. Me ato ne e përmirësojmë cilësinë e shërbimeve tona.