Услови за користење на услугите

Овој веб сајт е сопственост на ФД КРЕДИСИМО ДООЕЛ Скопје. Компанијата има за право да ги менува неговите содржини без претходно известување. Со пристапот до овој веб сајт секој корисник изјавува дека ги прифаќа условите подолу:

Авторски права

Целосните содржини на овој сајт се предмет на авторски права на ФД КРЕДИСИМО ДООЕЛ Скопје. Секој корисник на сајтот може да вчитува или печати одредени страници под услов, дека не го нарушува барањата на Закон за авторското право и сродните права. Забранета е репродукција, пренос, модифицирање или користење за било каква јавна или трговска цел на овој сајт без претходна писмена дозвола на ФД КРЕДИСИМО ДООЕЛ Скопје.

Врски со други сајтови

ФД КРЕДИСИМО ДООЕЛ Скопје не ја носи одговорноста за информациите кои се содржат во сајтовите кон кои истиот има хиперврски.

Правни аспекти на информациите

Информациите или било кој дел од нив, објавени на овој веб сајт, не се и не можат да бидат разгледувани, прифаќани и/или интерпретирани како реклама, понуда, покана или некаков друг вид на трговски метод. Истите не би можеле да се толкуваат како правен совет или предлог за одредена зделка. Со оглед на важечкото законодавство и конкретните одредби на договорот, возможно e конкретно склучена зделка да се разликува целосно или во определени услови од карактеристиките и условите објавени на овој сајт.

Одговорност

ФД КРЕДИСИМО ДООЕЛ Скопје ги одржува актуелни информациите на сајтот, кое не ја исклучува можноста понекогаш да се појават објективни пропусти. ФД КРЕДИСИМО ДООЕЛ Скопје не носи одговорност за последиците, вклучувајќи евентуални штети предизвикани од или поврзани на било каков начин со пристапувањето или користењето на овој сајт.

Целосните информации на сајтот се претставени во вид, кој подлежи на промена без претходно известување. Тие информации се даваaт со согласност на важечкото законодавство без било каква гаранција за нивната соодветност на дадена намена, неранливост и безопасност од компјутерски вируси или други закани. ФД КРЕДИСИМО ДООЕЛ Скопје не носи одговорност за обемот, точноста и комплетноста на информациите.

Користењето на податоците и информациите кои се содржат во сајтот е на иницијатива, волја, за сметка, на ризик и одговорност на корисникот, согласно ограничувањата во корист на носителот на авторските права - ФД КРЕДИСИМО ДООЕЛ Скопје, по Закон за авторското право и сродните права. Корисникот сам е одговорен за перцепциите и интерпретацијата на точноста, комплетноста и корисноста на информациите кои се содржат во сајтот. ФД Кредисимо не гарантира непречен и постојан пристап до овој сајт.

Користење на cookies

Со користење на сајтот credissimo.mk корисниците ja прифаќаат употребата на "cookies" од наша страна. Со нив ние го подобруваме квалитетот на услугите.