Mbrojtje e të dhënave personale në nivelin më të lartë - Credissimo

ФД КРЕДИСИМО ДООЕЛ Скопје është shoqatë me seli në adresën: Shkup bul. Ilinden nr 47-1/2 NVAS 7134185, si administrues i të dhënave personale ju informon se:

  • Bën përounim të të dhënave personale në përputhje me Ligjin për mbrojtje të të dhënave personale, duke marrë parasysh se gjatë zbatimi të kërkesave normative ekzistuse. Përpunimi i të dhënave personale realizohet me mjete elektronike dne në mënyrë manuale.
  • Duke qenë se asnjë person nuk është i obliguar të vendosë marrëdhëne me ФД КРЕДИСИМО ДООЕЛ Скопjе, sigurimi i të dhënav personale ФД КРЕДИСИМО ДООЕЛ Скопje bëhet vullnetarisht. Duke marrë parasysh se ФД КРЕДИСИМО ДООЕЛ Скопjе e ka për obligim të plotësojë disa kërkesa normative, refuzimi për të dhënë të dhënat personale rezulton në pamundësi për të zbatiar marrëdhëniet p-ërkatëse juridike të personit me ФД КРЕДИСИМО ДООЕЛ Скопjе
  • Të dhënat personale përpunohen dhe shfrytëzohen nga ФД КРЕДИСИМО ДООЕЛ Скопjе duke marrë parasysh realizimin e veprimeve për plotësim të rreptë të kërkesave të Ligjit për mbrojtje të të dhënave personale dhe që ato të mund të barten te persona të tretë vetëm nën kushte të Ligjit për mbrojtje të të dhënave personale.
  • Secili person fizik ka të drejtë qasjeje deri te të dhënat personale që kanë të bëjnë me të dhe që janë përpunuar nga ФД КРЕДИСИМО ДООЕЛ Скопjе, si dhe të kërkojë korrigjim të këtyre të dhënave. Këto të dhëna mund të përdoren siaps dispozitave të Ligjit për mbrojte të të dhënave personale (posaçërisht të drejtat e parapara në nenin 11 dhe 12 të Ligjit për mbrojte të të dhënave personale) në adresën: Shkup, bul. Ilinden nr 47-1/2 si dhe në të gjitha ekspoziturat e kompanisë.
Me shfrytëzimin e ueb-faqes për kredi të shpejta credissimo.mk, ju i pranoni kushtet për 'cookies' nga ana jonë. Me ato ne e përmirësojmë cilësinë e shërbimeve tona.