Politika e privatësisë

 

SHF KREDISIMO SHKPNJP Shkup (në tekstin e mëtejmë KREDISIMO) është e përkushtuar në mbrojtjen e të dhënave personale të klientëve të saj, dhe privatësia e tyre është prioriteti më i lartë i shoqërisë.

Kjo politikë e privatësisë rregullon mënyrën në të cilën KREDISIMO mbledh, përdor dhe ruan (në tekstin e mëtejmë "përpunon") të dhënat personale të ofruara nga klientët e saj.

 

I. TË DHËNAT BAZË DHE INFORMACIONET E KONTAKTIT

SHF KREDISIMO SHKPNJP Shkup, me NPS 7134185 ("KREDISIMO", "Shoqëria" ose "Kontrolluesi") si kontrollues i të dhënave personale, e ka selinë dhe adresën e menaxhimit në Bul. Ilinden 47/1-2, 1000 Shkup. Mund të na kontaktoni përmes numrit të telefonit kontaktues - 02 511 1010, ose përmes e-mailit në adresën e mëposhtme: support@credissimo.mk

 

II. PARIMET E PËRPUNIMIT TË TË DHËNAVE PERSONALE
 

 1. Parimi i ligjshmërisë, drejtësisë dhe transparencës - KREDISIMO përpunon të dhënat Tuaja personale në përputhje me ligjin në mënyrë transparente, në masë dhe vëllim të mjaftueshëm në funksion të qëllimit për të cilin përpunohen. Është shumë e rëndësishme për ne, që të jeni të informuar se pse dhe si i zbatojmë këto procese. Për qëllime të marketingut të drejtpërdrejtë, të dhënat personale përpunohen vetëm në bazë të pëlqimit tuaj të qartë, të informuar dhe të qartë për përpunim;
 2. Parimi i vëllimit minimal dhe kufizimi i afatit të ruajtjes së të dhënave - KREDISIMO mbledh të dhëna personale në një sasi minimale, të cilat janë të përshtatshme, relevante dhe të kufizuara në procese, që janë ekskluzivisht të nevojshme për të arritur qëllimet e përpunimit, dhe për kohën për të cilën ato janë të nevojshme;
 3. Parimi i kufizimit të qëllimit - KREDISIMO nuk i përdor të dhënat tuaja personale për qëllime të ndryshme nga ato për të cilat janë mbledhur, përveç me pëlqimin tuaj, ose në rastet e përcaktuara shprehimisht në këtë politikë;
 4. Parimi i integritetit dhe konfidencialitetit - Të dhënat tuaja personale mbrohen nga masat e sigurisë teknike dhe organizative të marra nga KREDISIMO, për të parandaluar përpunimin, humbjen, dëmtimin dhe/ose shkatërrimin e të dhënave personale të paligjshme dhe të paautorizuara.

 

III. MËNYRA E MBLEDHJES SË TË DHËNAVE PERSONALE


Ne kryesisht të dhëna personale i mbledhim në tre mënyra:

 1. Kur i marrim të dhënat personale drejtpërdrejt nga Ju, domethënë, kur ju paraqisni një kërkesë për një Marrëveshje kredie konsumatore, përmes rrjeteve sociale, me telefon, me postë, e-mail, në një çet-bot, ose nëpërmjet mjeteve të tjera dhe kanaleve të tjera të komunikimit;
 2. Automatikisht kur përdorni faqen e internetit – www.credissimo.mk dhe aplikacionet tona mobile;
 3. Kur i marrim këto të dhëna nga palët e treta, siç është Byroja e Kreditimit të Maqedonisë, dhe/ose Shtëpia e Kliringut KIBS SH Shkup (KIBS) dhe autoritete të tjera shtetërore.

 

IV. LLOJET E TË DHËNAVE PERSONALE TË MBLEDHURA, PËRPUNUARA DHE RUAJTUR NGA KREDISIMO
 

 1. Të dhënat personale të ofruara nga klientët.

   

  1. Gjatë paraqitjes së një kërkese për lidhjen e një Marrëveshjeje për Kredi Konsumatore, kur jepni të dhëna në lidhje me krijimin dhe mirëmbajtjen e një profili elektronik në sistemin KREDISIMO, të dhëna gjatë administrimit të një Marrëveshjeje të lidhur për Kredi Konsumatore, duke përdorur faqen tonë të internetit ose aplikacionet celulare;
  2. Kur na kontaktoni për produktet ose shërbimet tona, duke përfshirë regjistrimin zanor të bisedave telefonike të iniciuara nga Ju;
  3. Kur merrni pjesë në promovimet apo anketat tona, komentet në profilet e KREDISIMO, në rrjetet sociale, etj.
 2. 2. KREDISIMO mbledh informacione të ndryshme dhe të dhëna personale që ju na jepni:
  Të dhënat personale dhe informacionet që na jepni përfshijnë:

   

  1. emri dhe mbiemri, Numri Personal, numri i letërnjoftimit, data dhe vendi i lëshimit, vlefshmëria, autoriteti lëshues, shtetësia, adresa e përhershme dhe aktuale, telefoni, e-mail kontakti, nënshkrimi;
  2. emrin dhe mbiemrin dhe numrin e telefonit të një personi shtesë të specifikuar nga ju, i cili nuk është garantues, duke përfshirë të dhënat e marra gjatë verifikimit tonë, nëse të dhëna të tilla janë mbledhur në një bazë të dhënash të personave të lidhur; Përdoruesi i kredisë është i detyruar të informojë personin shtesë për kontakt dhe të sigurojë pëlqimin e tij, për përpunimin e tillë, se të dhënat personale të tij do të përdoren për qëllimin e një kontrolli paraprak të aftësisë kreditore të Përdoruesit të kredisë në funksion të nënshkrimit të mundshëm të një Marrëveshjeje të Kredisë Konsumatore, dhe realizimit një lidhje të mëvonshme, d.m.th., çështje që lidhen me zbatimin e marrëveshjes.
  3. kopje/fotografi e letërnjoftimit (para dhe mbrapa);
  4. pasaporta ndërkombëtare, të dhëna për shtetësinë;
  5. emri dhe mbiemri, NP, adresa, numri i telefonit dhe të dhëna të tjera të të autorizuarit tuaj, të përcaktuara në autorizim, në rast se autorizoni një person për t'ju përfaqësuar në KREDISIMO;
  6. adresa e dorëzimit të dokumenteve (në rast se është e ndryshme nga ajo e dhënë në vendbanimin gjatë lidhjes së marrëveshjes së kredisë konsumatore);
  7. të dhëna për llojin e punësimit, të dhëna për punëdhënësin, të ardhurat nga sigurimi i pasurisë së paluajtshme
  8. një numër unik përdoruesi i krijuar për identifikimin e krijimit të një profili elektronik të personit fizik në sistemin KREDISIMO, si dhe një për identifikimin e një aplikacioni të paraqitur posaçërisht dhe/ose Marrëveshjen e lidhur për kredinë konsumatore;
  9. informacion në lidhje me mënyrën e zgjedhur të pagesës së kredisë nga ju, (transferime bankare, pagesat e kryera dhe të pakryera), numrin e llogarisë bankare ose informacione të tjera bankare dhe pagesash në lidhje me transaksionet e kryera në favor të Shoqërisë;
  10. të dhëna nëse personi është mbajtës i një posti publik dhe/ose një person i lidhur me bartës të një posti publik në 12 muajt e fundit
  11. regjistrim zanor i bisedave telefonike të iniciuara nga ju, ose nga operatori telefonik nacional i KREDISIMO-s, në lidhje me krijimin e një profili elektronik të individit në sistemin KREDISIMO dhe/ose paraqitjen e një aplikimi për kredi, administrimin e detyrimeve nga Marrëveshja e Kredisë Konsumatore dhe çështje të tjera;
  12. korrespondencë elektronike, duke përfshirë atë të marrë ose dërguar, ose nëpërmjet profilit elektronik të personit fizik në sistemin KREDISIMO, bisedat në çat dhe bisedat online, letrat, ankesat, kërkesat, lutjet dhe/ose, kërkesat me/nga ju për zgjidhjen e problemeve dhe reagime të tjera marrë nga KREDISIMO
  13. të dhëna për vdekjen e përdoruesit të kredisë, të dhëna për anëtarët/trashëgimtarët e familjes
  14. informacione të tjera që i dorëzoni në mënyrë të pavarur përmes formularëve tanë të kontaktit.
 3. Të dhënat personale që i mbledhim automatikisht.

  Kur vizitoni faqen e internetit dhe përdorni aplikacionet tona celulare, KREDISIMO mund të mbledhë automatikisht informacionin e mëposhtëm:

  1. Informacion teknik, duke përfshirë llojin e pajisjes, adresën e Protokollit të Internetit (IP) dhe Ofruesin e Shërbimit të Internetit (ISP), që përdoret për të lidhur pajisjen tuaj me internetin, informacionin e hyrjes, llojet e versionit të kyçjes së shfletuesit, cilësimet e zonës kohore, sistemin operativ dhe platformën, rezolucionin e ekranit, vendndodhjen e pajisjes, duke përfshirë vendndodhje specifike gjeografike, të tilla si sinjalet GPS, Bluetooth ose WiFi, kodimi dhe fontet;
  2. Informacion në lidhje me vizitën tuaj, duke përfshirë URL-të e plota, sekuencën e klikimeve në dhe nga faqja e internetit (duke përfshirë datën dhe orën); produktet që keni parë ose keni kërkuar; (p.sh. faqet HTML, grafika, etj.), koha e përgjigjes së faqes, gabimet në ueb faqe, kohëzgjatja e vizitave në faqe të caktuara, informacioni i ndërveprimit të faqeve (si lëvizja, klikimi dhe lëvizja e miut optik mbi artikuj të caktuar) dhe metodat e përdorura për të arritur dhe për të dalë nga faqet, datën/ora dhe/ose të dhënat e klikimeve, përmbajtjen me të cilën shihni ose ndërveproni dhe çdo numër telefoni që përdoret për të thirrur përdoruesit tanë të shërbimit të klientit.
 4. Të dhënat personale që marrim nga palët e treta.

  Ne mund të kërkojmë informacion nga palët e treta siç janë Byroja Maqedonase për Kredi, Shtëpia e Kliringut KIBS SHA Shkup (KIBS), ose autoritete të tjera shtetërore në përputhje me dispozitat e Ligjit për Mbrojtjen e të Dhënave Personale dhe Rregullores 2016/679 të Parlamentit Evropian dhe Këshilli i Mbrojtjes së Personave Fizik në lidhje me përpunimin e të dhënave personale dhe lëvizjen e lirë të këtyre të dhënave. Kur është e nevojshme, ne do të kërkojmë gjithashtu pëlqimin tuaj paraprak. Zakonisht sigurimin e të dhënave personale nga palët e treta e bëjmë për qëllimet e:

  1. Vlerësimit të aftësisë suaj kreditore, verifikimin e gjendjes suaj financiare, detyrimet e kaluara dhe aktuale, lloji i punësimit, informacioni në regjistrat përkatës (përfshirë regjistrat që përmbajnë informacion mbi të ardhurat, historinë e kredisë, detyrimet ndaj palëve të treta, adresat, dokumentet personale të pavlefshme, mashtrime, pastrim parash dhe financimi i terrorizmit dhe persona të përfaqësuar politikë), agjenci, institucione financiare dhe resurset në dispozicion publik;
  2. Marrja e informacioneve, duke përfshirë të dhënat personale nga bankat, institucionet financiare dhe të pagesave në lidhje me transaksionet Tuaja të kryera në dobi të Kompanisë;
  3. Marrja e informacioneve, përfshirë të dhënat personale, nga kompani të tjera dhe partnerë biznesi të KREDISIMO-s, me të cilët ne bashkëpunojmë në promovime, ose anketa në të cilat ju merrni pjesë;
  4. Marrja e informacioneve që ju u keni dhënë ndërmjetësuesve të kredisë dhe partnerëve tanë të biznesit, kur aplikoni për shërbime.

 

V. QËLLIMET E PËRPUNIMIT TË TË DHËNAVE PERSONALE
 

 1. KREDISIMO përpunon të dhënat personale kryesisht me qëllim të përpunimit të aplikacioneve, për lidhjen e një Marrëveshjeje për Kredi Konsumatore, si dhe për harmonizimin me kërkesat e rregullores në fuqi për identifikimin dhe vlerësimin e aftësisë kreditore, për të ofruar shërbime për përmirësimin e produkteve dhe shërbimeve.
 2. Gjatë lidhjes së një Marrëveshje për Kredi Konsumatore, KREDISIMO i përpunon të dhënat tuaja për të administruar zbatimin e saj, duke përfshirë edhe sigurimin e shumës së kredisë. Ne përdorim të dhënat personale në veçanti për qëllimet e mëposhtme:
  1. Për të përmbushur detyrimet ligjore duke identifikuar dhe konfirmuar identitetin tuaj;
  2. Për të krijuar një profil elektronik në sistemin KREDISIMO, përmes të cilit mund të paraqisni një kërkesë për lidhjen e Marrëveshjes për Kredi Konsumatore, të merrni njoftime, konfirmime për shlyerjen e borxhit, një kopje të dokumentacionit të kredisë etj.;
  3. Për të përpunuar kërkesat tuaja për lidhjen e Marrëveshjeve të Kredisë Konsumatore dhe për t'ju ofruar shërbime;
  4. Për të përmbushur detyrimet ligjore për vlerësimin e aftësisë suaj kreditore përpara se të lidhni një Marrëveshje Kredie Konsumatore;
  5. Me qëllim të përmbushjes së detyrimeve ligjore për identifikimin dhe parandalimin e pastrimit të parave, financimit të terrorizmit, mashtrimit dhe aktiviteteve të tjera kriminale. Kjo përfshin përgatitjen, mirëmbajtjen, përditësimin dhe ruajtjen e të dhënave "Njihen klientin tuaj", kontrollet e rrezikut, ndjekjes dhe raportimin mbi transaksionet sipas nevojës;
  6. Për përmbushjen e detyrimeve rregullatore nga Ligji për Mbrojtjen e Konsumatorëve gjatë lidhjes së Marrëveshjeve për Kredi Konsumatore, Ligji për Parandalimin e Pastrimit të Parave dhe Financimit të Terrorizmit, Ligji për Byronë e Kreditimit;
  7. Për t'ju kontaktuar brenda raporteve parakontraktore ose kontraktuale;
  8. Për administrimin e zbatimit të Marrëveshjes për Kredinë Konsumatore, nëse kjo është lidhur, të sigurohet shuma e kredisë, të sigurojë komunikim dhe të ngjashme;
  9. Për të menaxhuar dhe përmirësuar cilësinë e Ueb faqes, sigurinë e saj dhe për të garantuar, që përmbajtja e saj është shfaqur në pajisjen tuaj në mënyrën e duhur;
  10. Ti reklamojmë produktet dhe shërbimet e KREDISIMO-s, për të mundësuar pjesëmarrjen në Programin tonë të Besnikërisë me pëlqimin tuaj të shprehur, në mënyrë që ne të mund të reklamohemi përmes faqes së internetit, me postë, e-mail, telefon, SMS ose kanale të tjera komunikimi, si dhe pjesëmarrje në lojëra shpërblyese që ne i organizojmë;
  11. Përmirësimi i cilësisë së shërbimeve të ofruara nëpërmjet trajnimit dhe vlerësimit të punonjësve të KREDISIMO-s;
  12. Për qëllime të arkëtimit të borxheve, ne mund t'i paraqesim të dhënat Tuaja personale pranë agjencive të autorizuara të arkëtimit të borxheve, që udhëheqin procedurën për borxhet e papaguara, që keni ndaj KREDISIMO-s.
  13. Parandalimi i mashtrimit, vlerësimi i aftësisë kreditore, për të vërtetuar përmbushjen e detyrimeve ligjore nga Marrëveshja e Kredisë Konsumatore
 3. Ne gjithashtu përpunojmë të dhënat personale në funksion të interesave tona legjitime, përveç rasteve kur interesat dhe të drejtat Tuaja kanë përparësi ndaj interesave legjitime të KREDISIMO-s. Këto interesa legjitime përfshijnë ofrimin e komunikimit përmes kanaleve të ndryshme, përmirësimin e cilësisë së komunikimit dhe ndërveprimeve tona me klientët, matjen, analizimin dhe kuptimin e efektivitetit të komunikimit dhe marketingut, përgatitjen dhe shitjen e kërkesave sipas Marrëveshjeve të Kredisë Konsumatore, përmirësime të sigurisë dhe funksionalitetin e faqes në ueb faqe, etj.

 

VI. BAZA LIGJORE E PËRPUNIMIT TË TË DHËNAVE PERSONALE

Qëllimi i përpunimit

Baza ligjore

Përpunimi i një aplikimi dhe lidhja e një marrëveshjeje kredie konsumatore

- përpunimi kërkohet për përmbushjen e një marrëveshjeje kredie, ku subjekt i të dhënave personale është një palë kontraktuese

Identifikimi i një klienti

-Ligji për Parandalimin e Pastrimit të Parave dhe Financimit të Terrorizmit

Vlerësimi i aftësisë kreditore, historia dhe të ardhurat

-Ligji për mbrojtjen e konsumatorëve në marrëveshjet e kredisë konsumatore; Ligji i Byrosë së Kredive

- Pëlqimi juaj për sigurimin e të dhënave nga palët e treta (Byroja e Kredisë së Maqedonisë);

Aktivitete marketingu dhe promovuese (Program i besnikërie dhe lojëra shpërblyese)

- Pëlqimi juaj i qartë për përpunimin e të dhënave personale, për qëllime të marketingut të drejtpërdrejtë;

Komunikimi dhe shërbimi ndaj përdoruesit, incizim telefonik i bisedave

-Interesi legjitim i Kredisimo-s;

Mbrojtja e interesave ligjore, duke përfshirë arkëtimin e borxheve

- interesi legjitim i Kredisimo-s për të mbrojtur interesat e veta ligjore, për të parandaluar mashtrimin ose tentativën për mashtrim, për të ndjekur arkëtimin e borxheve, për të kërkuar borxhe, për të zgjidhur çdo kontest dhe për të nisur dhe zbatuar procedura ligjore;

Analiza dhe përmirësimi i shërbimeve të KREDISIMO-s, përmes incizimit telefonik

-interes legjitim për të analizuar dhe përmirësuar Shërbimet tona;;

 

VII. PROFILIMI DHE VENDIMMARRJA E AUTOMATIZUAR
 

 1. Gjatë përpunimit të të dhënave personale, KREDISIMO kryen edhe profilizimin e Klientëve sipas disa parametrave të caktuar, si situata ekonomike, historia e kredisë, për të vlerësuar aftësinë Tuaj kreditore dhe rreziqet, për të vlerësuar aftësinë që t'jua ofrojmë Shërbimet tona, për ta përcaktuar shumën maksimale të kredisë, për të vlerësuar dhe parandaluar rrezikun e mashtrimit, dhe për të përmbushur detyrimin tonë për të respektuar rregullat kundër pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit.
 2. Megjithatë, KREDISIMO nuk kryen vendimmarrje plotësisht të automatizuar, që përfshin profilizimin për të administruar aplikacionin tuaj të kredisë dhe për të përmbushur detyrimet kontraktuale me ju.
 3. Ne mund të përdorim vendimmarrjen dhe profilizimin e automatizuar për t'ju ofruar shërbime dhe oferta marketingu më të përshtatshme, pjesëmarrje në Programin tonë të Besnikërisë bazuar në një analizë të përdorimit të mëparshëm të produkteve dhe shërbimeve tona, preferencave dhe interesave, dhe kjo bazuar në pëlqimin tuaj të shprehur.

 

VIII. NDARJA E TË DHËNAVE PERSONALE
 

 1. Ne mund t'i ndajmë të dhënat tuaja personale me kategori të caktuara të palëve të treta, për t'ju ofruar shërbim cilësor, të shpejtë dhe gjithëpërfshirës, për të zhvilluar produkte dhe shërbime të reja, për të kontrolluar besueshmërinë tuaj kreditore dhe për të vlerësuar rrezikun, për të arkëtuar borxhe, si dhe për të plotësojnë kërkesat përkatëse rregullatore. Ne mund t'i ofrojmë të dhënat tuaja personale te KREDISIMO EAD, Bullgari për qëllime të brendshme administrative, si dhe palëve të treta për përmbushjen e detyrimeve të pranuara nga Marrëveshja e Kredisë Konsumatore me Ju. Në veçanti, ne mund t'u ofrojmë të dhënat tuaja personale personave që:
  1. sigurojnë shërbime në emrin tonë për të identifikuar dhe verifikuar identitetin Tuaj;
  2. mbështesin aktivitetet tona të biznesit si hostimi dhe zhvillimi i faqes në internet, zhvillimi dhe mirëmbajtja e sistemeve të informacionit;
  3. i mbështesin aktivitetet tona përmes vlerësimit të rrezikut dhe zbulimit të mashtrimit, parandalimit të pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit;
  4. të sigurojnë shërbime postare dhe dërgesa, ose shërbime të tjera të komunikimit;
  5. të përgatisin, me kërkesën Tuaj, analiza të përdorimit të shërbimeve tona, mbështetjen e aktiviteteve tona të marketingut (agjencitë reklamuese, agjencitë e marrëdhënieve me publikun, kompanitë hulumtuese, etj.);
  6. të sigurojnë shërbime të tjera për të përmirësuar biznesin tonë, cilësinë e produkteve dhe shërbimeve tona, si dhe për të përmbushur detyrimet tona sipas ligjit, ose sipas Marrëveshjes së Kredisë Konsumatore.
 2. Ne gjithashtu mund t'u ofrojmë të dhëna personale palëve të treta në rastet e mëposhtme:
  1. për qëllime të identifikimit, hetimit dhe parandalimit të pastrimit të parave dhe aktiviteteve të financimit të terrorizmit, siç është Drejtoria e Inteligjencës Financiare;
  2. për qëllime të hetimit dhe parandalimit të mashtrimit dhe për të ndihmuar në uljen e rrezikut të kredisë;
  3. sa herë që na kërkohet ligjërisht të zbulojmë informacion në lidhje me përdorimin tuaj të shërbimeve tona, dhe vizitat tuaja në faqen tonë të internetit, në mënyrë që të respektojmë ligjin, kur ne besojmë se zbulimi është i nevojshëm për të mbrojtur të drejtat tona, për të mbrojtur sigurinë ose sigurinë Tuaj te të tjerët, për të parandaluar dhe zbuluar mashtrimin, ose për t'iu përgjigjur kërkesave të autoriteteve shtetërore, si Ministria e Punëve të Brendshme, Prokuroria Publike, gjykata, autoritetet e inspektimit, Agjencia për Mbrojtjen e të Dhënave Personale;
  4. në rast të mospërmbushjes ose përmbushjes së dobët të detyrimeve për shlyerjen e shumave, sipas Marrëveshjes për Kredisë Konsumatore, ne mund t'i transferojmë të dhënat për detyrimet tuaja të papaguara në Byronë e Kredisë së Maqedonisë, te ofruesit e shërbimeve për arkëtimin e borxheve, ofruesit e shërbimeve juridike, institucionet publike si Noterët, Përmbaruesit ose organizata për mbrojtjen e të drejtave të konsumatorit;
  5. kur përpunojmë dhe arkëtojmë debitime direkte ose pagesa të tjera sipas Marrëveshjes së Kredisë Konsumatore, për të cilat ne gjithashtu mund të ndajmë të dhëna personale me palët e treta - ofruesit e shërbimeve pagesore;
  6. për të përmirësuar dhe optimizuar faqen tonë të internetit, ne mund të ndajmë të dhënat tuaja personale me analistët dhe ofruesit e makinave të kërkimit;
  7. gjatë transferimit ose bazimit të garancisë në kërkesë të KREDISIMO-s
 3. Ne nuk ua japim të dhënat tuaja personale palëve të treta derisa të jemi të sigurt se janë marrë masa teknike dhe organizative, për mbrojtjen e të dhënave, dhe ne ushtrojmë kontroll të rreptë mbi zbatimin e këtij qëllimi. Në këtë rast, ne mbetemi Kontrolluesi përgjegjës për konfidencialitetin dhe sigurinë e të dhënave tuaja.
 4. KREDISIMO transferon të dhënat personale në KREDISIMO EAD, me NPS 175330437, me seli në Bul. “Vitosha” nr. 146, Qendra e Biznesit “Bullgaria”, ndërtesa A, kati 4, 1463 Sofje, Republika e Bullgarisë, me të cilën ka marrëveshje për përpunim të përbashkët të të dhënave personale.
 5. Të dhënat personale mund të përpunohen, ose të dhënat që ne i bartim (përfshirë të dhënat e ruajtura) mund të ndahen me ofruesit e shërbimeve në vende jashtë Bashkimit Evropian dhe Zonës Ekonomike Evropiane. Kjo mund të përfshijë procese të tilla si mbledhja e të dhënave në lidhje me përdorimin e faqes së internetit, shërbime që lidhen me marketingun, asistencë për nevojën e një shërbimi, ose produkti ose tjetër. KREDISIMO merr të gjitha hapat e arsyeshëm për të garantuar sigurinë e të dhënave tuaja personale. Për shembull, ne përdorim një kontratë me klauzola standarde kontraktuale të Komisionit Evropian ose Agjencisë për Mbrojtjen e të Dhënave Personale, për tu siguruar që të dhënat tuaja janë të mbrojtura.

 

IX. MBROJTJA E TË DHËNAVE PERSONALE
 

 1. KREDISIMO, si një kompani dinamike, e teknologjisë së lartë dhe një nga strukturat FinTech (FinTek) me rritje më të shpejtë në sektorin financiar jobankar, mbështetet në teknologjinë moderne dhe ndjek të gjitha praktikat e rekomanduara nga organizatat ndërkombëtare si IEEE, PCI DSS dhe ISO. Kompania përdor një certifikatë SSL, kështu që teknologjitë më moderne inkorporohen në faqen e internetit në formën e një lidhjeje të koduar 256-bit, e cila siguron sigurinë e të dhënave tuaja personale. Rrjeti kompjuterik i KREDISIMO-s, është ndërtuar sipas rekomandimeve të PCI DSS. Sistemet e informacionit për përpunimin e të dhënave, duke përfshirë të dhënat personale, bazohen në softuer të reviduar rregullisht. Për hir të përcjelljes së plotë dhe reagimit në kohë, ata mbajnë shënime (loge) ditore me informacion për çdo akses dhe operacion të kryer në të dhënat personale të KREDISIMO-s. Krijimi i regjistrave ditore (log) është plotësisht i automatizuar, dhe është pjesë përbërëse e përpunimit të të dhënave. KREDISIMO, nëpërmjet rregullave të brendshme të qarta, ka vendosur masa teknike dhe organizative, të shprehura në terma dhe rend për mbledhjen, përpunimin dhe ruajtjen e të dhënave personale të Klientëve të saj në formë letre, ose elektronike, si dhe rregulla strikte për zbatimin e kontrollit në terma të përputhshmërisë së tyre, duke ofruar mbrojtjen më të plotë kundër aksesit të padëshiruar.

 

X. PERIUDHA E RUAJTJES SË TË DHËNAVE PERSONALE
 

 1. Ne i ruajmë të dhënat tuaja personale për një periudhë të caktuar kohe, të përcaktuar nga rregullorja në fuqi dhe për qëllimet për të cilat janë mbledhur.
 2. Të dhënat tuaja personale të dhëna gjatë aplikimit për kredi konsumatore, kur nuk është lidhur Marrëveshja e Kredisë Konsumatore, pra kur kërkesa për kredi është refuzuar ose anuluar, do të ruhen për 1 vit, duke filluar nga dita e refuzimit/anulimit të aplikimit për lidhje të një Marrëveshjeje për Kredi Konsumatore.
 3. Ne gjithashtu ruajmë të dhënat tuaja personale siç kërkohet nga ligji, ose për kontrolle të aftësisë kreditore dhe dosjeve "Njihe klientin tuaj", për një periudhë 10-vjeçare (Ligji për parandalimin e pastrimit të parave dhe financimin e terrorizmit) nga data e transaksionit të fundit, ose për qëllime kontabiliteti dhe tatimi- zakonisht 10 vjet nga 1 janari i vitit, pas vitit të dhënies së të dhënave personale.
 4. Sidoqoftë, ne i mbajmë të dhënat personale jo më gjatë se sa është e nevojshme në mënyrë të arsyeshme, duke pasur parasysh qëllimet për të cilat janë mbledhur, zakonisht për të përmbushur detyrimet tona kontraktuale ndaj jush, për të ndjekur interesat tona legjitime, ose siç kërkohet nga periudhat e ruajtjes ligjore.
 5. Në rast kontestit ligjor, procedurë dhe/ose kërkesë nga një autoritet kompetent shtetëror, KREDISIMO mund t'i mbajë të dhënat tuaja më gjatë se afatet e përcaktuara deri në përfundimin e mosmarrëveshjes, ose procedurës para të gjitha instancave.
 6. Të dhënat tuaja personale të siguruara në bazë të pëlqimit për qëllime marketingu (telefon dhe e-mail), si dhe ato të marra dhe të përpunuara në bazë të një profili elektronik të aktivizuar nga përdoruesi në sistemin KREDISIMO, përpunohen dhe ruhen derisa të marrim një kërkesë nga ju që të fshihen, dhe të mos përdoren për këtë qëllim.
 7. Në rast se pëlqimi për marketing direkt nuk tërhiqet, të dhënat personale do të ruhen për një periudhë jo më vonë se 2 vjet, nga data e dhënies së pëlqimit, pas së cilës ai mund të rinovohet.

 

XI. COOKIES
 

 1. Cookies- janë datoteka të vogla teksti, që ruhen në kompjuterin ose pajisjen tuaj celulare, kur vizitoni faqen e internetit. Ata mbledhin informacione rreth mënyrës se si e përdorni faqen e internetit për të përmirësuar efikasitetin e saj, dhe na lejojnë të ruajmë preferencat Tuaja, që të mos keni nevojë t'i vendosni ato sa herë që vizitoni faqen e internetit, ose kur kaloni nga një faqe në tjetrën.
 2. Për të marrë më shumë informacion rreth cookies të përdorura nga ueb faqja jonë, ju lutemi kontaktoni KREDISIMO ose vizitoni: https://credissimo.mk/mk/cookies.

 

XII. TË DREJTAT NË LIDHJE ME PËRPUNIMIN E TË DHËNAVE PERSONALE
 

 1. Ju keni të drejtat e mëposhtme në lidhje me përpunimin e të dhënave tuaja personale nga KREDISIMO:
  1. E drejta për informim - e drejta për të kërkuar në çdo kohë nga KREDISIMO, informacion në lidhje me të dhënat tuaja personale të përpunuara nga Shoqëria, si dhe burimin e tyre, përdoruesit dhe kategoritë e përdoruesve të cilëve u janë transferuar dhe qëllimin e ruajtjes së tyre;
  2. E drejta e aksesit - e drejta për të marrë konfirmim nëse KREDISIMO, përpunon të dhënat tuaja personale, e drejta për t'iu qasur atyre, si dhe informacione rreth përpunimit të tyre;
  3. E drejta për korrigjim - e drejta për t'i kërkuar KREDISIMO-s të korrigjojë dhe/ose përditësojë menjëherë të dhënat tuaja personale të pasakta të përpunuara nga Shoqëria;
  4. E drejta për fshirje dhe "e drejta për t'u harruar" - e drejta për t'i kërkuar KREDISIMO-s ti fshijë ose bllokojë të dhënat tuaja personale, përpunimi i të cilave nuk është në përputhje me Ligjin për Mbrojtjen e të Dhënave Personale. Pjesë e së drejtës "të jesh i harruar" është detyrimi i KREDISIMO-s, për të informuar palët e treta të cilëve u janë zbuluar këto të dhëna, për një fshirje ose bllokim të tillë, përveç rasteve kur kjo është e pamundur dhe/ose kërkon përpjekje të tepruar;
  5. E drejta e kufizimit të përpunimit - e drejta për t'i kërkuar KREDISIMO-s, të kufizojë përpunimin e të dhënave Tuaja personale kur:
   1. ju kundërshtoni saktësinë e të dhënave për periudhën gjatë së cilës KREDISIMO duhet të kontrollojë saktësinë e tyre;
   2. përpunimi i të dhënave Tuaja personale është pa bazë ligjore, por në vend që KREDISIMO t'i fshijë ato, ju dëshironi përpunimin e tyre të kufizuar;
   3. ju keni paraqitur një kundërshtim për përpunimin e të dhënave tuaja personale, në pritje të verifikimit, nëse bazat e KREDISIMO-s janë të ligjshme.
  6. E drejta e transferimit të të dhënave - e drejta për të marrë të dhënat Tuaja personale, ose për t'i transferuar ato te një kontrollues tjetër nëse është kjo e mundur, të cilën ju i keni dhënë KREDISIMO-s në formë të automatizuar dhe që lidhen me Ju, në mënyrë të strukturuar dhe format të lexueshëm makinerik;
  7. E drejta për të kundërshtuar - në çdo kohë ju keni të drejtë të:
   1. kundërshtoni përpunimin e të dhënave tuaja personale nga KREDISIMO, nëse ekziston një bazë ligjore për të. Kur konstatohet kundërshtimi, KREDISIMO-s i pushon e drejta për të përpunuar të dhënat personale;
   2. ju kundërshtoni përpunimin e të dhënave tuaja personale nga KREDISIMO, për qëllime të marketingut të drejtpërdrejtë.
  8. E drejta për të mos iu nënshtruar një vendimi të bazuar vetëm në përpunimin e automatizuar, duke përfshirë profilizimin - e drejta për të kërkuar ndërhyrje njerëzore nga KREDISIMO në përpunimin e të dhënave tuaja, e drejta për të kundërshtuar vendimin e Shoqërisë, dhe e drejta për të shprehur pikëpamjet tuaja;
  9. E drejta për të tërhequr pëlqimin - e drejta për të tërhequr në çdo kohë pëlqimin Tuaj për mbledhjen, përpunimin dhe ruajtjen e të dhënave tuaja personale nga KREDISIMO, kur të dhënat personale përpunohen në bazë të pëlqimit (për shembull për qëllime marketingu).
  10. Tërheqja e pëlqimit nuk cenon ligjshmërinë e përpunimit të të dhënave personale përpara tërheqjes së tyre, dhe nuk do të ndikojë në përpunimin e të dhënave personale nga KREDISIMO, në rastet kur Kompania ka një bazë tjetër ligjore për përpunim – detyrim ligjor për ti ruajtur këto të dhëna.
  11. E drejta për t'u ankuar tek një autoritet mbikëqyrës - Në rast se besoni se ne po shkelim rregulloret në fuqi në lidhje me përpunimin e të dhënave Tuaja personale, ju keni të drejtë të bëni një ankesë pranë autoritetit mbikëqyrës: Agjencia për Mbrojtjen e të Dhënave Personale, me adresë: Blv. "Goce Dellçev" nr. 18, objekti i MRTV-së - kati 14, telefoni 02/3230 635, e-mail: info@privacy.mk. Më shumë për aktivitetet e Agjencisë mund të gjeni në https://dzlp.mk/.

 

XIII. PROCEDURA PËR USHTRIMIN E TË DREJTAVE TË TË DHËNAVE PERSONALE
 

 1. Për të ushtruar të drejtat e përshkruara më sipër, duhet të paraqisni një kërkesë/aplikacion pranë KREDISIMO-s, e cila përmban të paktën të dhëna për: emrin, adresën, telefonin dhe të dhëna të tjera identifikuese, si numri i marrëveshjes së kredisë konsumatore, nëse keni, përshkrim të kërkesës, formë e preferuar për dhënien e informacionit, nënshkrimi;
 2. Paraqitja e kërkesës/aplikacionit është falas. Ju mund të zgjidhni nëse do ta dërgoni në KREDISIMO në adresën e Kompanisë: blv. Ilinden nr.47 - 1/2, 1000 Shkup personalisht ose përmes personit të autorizuar, si dhe nëpunësin tonë për mbrojtjen e të dhënave personale në adresën elektronike: dpo@credissimo.mk ose në telefon: 025111010.
 3. Në rast vdekjeje të Klientit, të drejtat e tij ushtrohen nga trashëgimtarët, ndaj kërkesës/aplikacionit i bashkëngjitet edhe një vendim për trashëgimtarët.
 4. Afati për shqyrtimin e kërkesës/aplikacionit dhe vendosjen për të është 30 ditë, i cili afat mund të shtyhet edhe për 30 ditë të tjera;
 5. КREDISIMO do të përgatisë një përgjigje me shkrim, dhe do t'jua komunikojë atë personalisht - me nënshkrim ose duke е dërguar te Ju, nëpërmjet një kompanisë korriere me një vërtetim në kthim, duke marrë parasysh formën Tuaj të preferuar të dërgimit të informacioneve;
 6. Kur të dhënat nuk ekzistojnë, ose dhënia e tyre është e ndaluar me ligj, do t'ju mohohet qasja në to;

Kjo politikë është miratuar me vendim të menaxherit të KREDISIMO-s, dhe me përditësimin e fundit nga prilli i vitit 2022, në të cilën datë është publikuar në faqen e internetit të KREDISIMO-s.