Пример за уплатница
УниБанка
УниБанка
Во корист: ФД Кредисимо ДООЕЛ Скопје
Банка: УниБанка АД Скопје
Сметка: 240010105652962
Дознака: Матичен или број на договорот
Комерцијална банка
Комерцијална банка
Во корист: ФД Кредисимо ДООЕЛ Скопје
Банка: Комерцијална банка АД Скопје
Сметка: 300000003990616
Дознака: Матичен или број на договорот
Тутунска банка
Тутунска банка
Во корист: ФД Кредисимо ДООЕЛ Скопје
Банка: НЛБ Тутунска Банка АД Скопје
Сметка: 210071341850104
Дознака: Матичен или број на договорот
Стопанска банка
Стопанска банка
Во корист: ФД Кредисимо ДООЕЛ Скопје
Банка: Стопанска Банка АД Скопjе
Сметка: 200003066451292
Дознака: Матичен или број на договорот
Шпаркасе банка
Шпаркасе банка
Во корист: ФД Кредисимо ДООЕЛ Скопје
Банка: Шпаркасе Банка АД Скопje
Сметка: 250010101930087
Дознака: Матичен или број на договорот