Заштита на лични податоци

Аплицираj

Твоите лични податоци се 100% заштитени. Ние од Credissimo вложуваме исклучителни грижи за да го заштитиме твојот интерес и да гарантираме спокојство.

 

Достап до Вашите лични информации

Во врска со обработката на Вашите лични податоци, а согласно важечките закони и прописи имате право да добиете информациja за тоа, со писмено барање до ФД Кредисимо ДООЕЛ Скопje. Врз основа на добиеното барање, по потврдувањето на Вашиот идентитет и разгледување на барањето, ФД Кредисимо ДООЕЛ Скопje ќе Ве информира за бараните податоци на начин и во обем предвиден согласно важечкото законодавство.

Промена или бришење на лични податоци

Доколку е потребно, Вие имате право во секое време да ги изменувате, дополнувате или да ги избришете вашите лични податоци и да приговарате во врска обработката на податоците или да побарате преносливост истите. Во било кој од наведените случаи, Ве молиме контактирајте го ФД Кредисимо ДООЕЛ Скопје на е-маил: contacts@credissimo.mk или телефон: 02 511 1010.

ФД Кредисимо ДООЕЛ Скопje се обврзува да ги преземе неопходните мерки за корекција или бришење на невистинити во врска со Вашите лични податоци кои сте посочиле директно или преку достапните услуги. Сепак, ФК Кредитимо ДООЕЛ Скопје има право да го ограничи пристапот, да ги корегира или избрише личните податоци во согласност со барањата на важечките закони и прописи.

Времетраење на чување на личните податоци

ФД Кредисимо ДООЕЛ Скопје ги чува и обработува вашите лични податоци додека постои барем еден од следните случаи:  

По истекот на наведените рокови, вашите лични податоци ќе бидат избришани или анонимни.