Заштита на личните податоци на највисоко ниво - Credissimo

Аплицираj

ФД КРЕДИСИМО ДООЕЛ Скопје, друштво со седиште и адреса на управување: гр. Скопје, бул. „Илинден” № 47-1/2, ЕМБС 7134185, како Контролор на лични податоци, ве известува дека: