Kushtet e përdorimit të cookies

Çka paraqesin cookies?

Për të përmirësuar përjetimin e përdoruesve të credissimo.mk dhe për të ofruar shërbim cilësor, për të cilin keni nevojë, në pajisjen tuaj ruajmë fajle të vogla me të dhëna, që quhen cookies. Me përdorimin e sajtit tonë, e pranoni përdorimin e "cookies" nga ana jonë. Cookies nuk përdoren për përpunm të të dhënave pesonale, për shkaks enuk mund të ndikojnë në informacione për identifikim të përdoruesit. Shumica e uev sajteve të mëdha e përdorin këtë metodë.

Të dhënat që grumbullohen prej "cookies" janë statistikore dhe kanë të bëjnë me funksionim më të mirë të këtij sajti"Cookies" nuk përmbajnë viruse dhe janë krejtësisht të sigurt sepse nuk mund të ndikojnë mbi punën ose konfiguracionin e kopjuterit tuaj.

Përse përdorim cookies?

  • Credissimo.mk përdor cookies për rekalimin onlajn në platformën e remarektingut të Google AdWords. Kjo e përfshin përdrorimin e palëve të treta, duke e përfshirë Google, për t'ju shfaqur reklama pasit të keni vizituar sajtin tonë. Kjo mund të jetë në formë të reklamës në faqen e Google Search ose në ekranin e rrjetit të Google. Ne dhe furnizues prej palëve të treta duke e përshire edhe Google, bashkërisht përdorim cookies të tonat (si dhe ato të Google Analysis, për të vlerësuae si shfaqjet reklamuese , përdorimet tjera të shërbimeve reklamuese dhe interaksionet me ato shfaqje tpë reklamave ndërlidhen me vizitat e sajtit tonë.Mund të rregulloni mënyrën , në të cilën Google ua shfaq reklamat nga rregullimet e reklamave.
  • Ne e përdorim platformën në Facebook që përfshin përdorim të të dhënave prej nesh dhe prej palëvbe të treta, duke prëfshirë Facebook, për t'ju shfaqur eklama ose vizita ose intekasione në sjatin tonë. Kjo mund të jetë në formë të reklamës në platformën e Facebook-ut. Ne dhe furnizues nga palë të treta, duke e përfshirë Facebook-un përdorim bashkërisht cookies për të vlerësuar shfaqjet e reklamave, përdorime tjera të shërbimeve rekalmuese dhe interkasionet e atyre shfaqjeve rekalmuese dhe shërbimeve reklamuese ndërlidhen me vizitat e sjatit tonë.
  • Credissimo.mk i përdorë veglat e përcjelljes së rezultateve prej Google Adwords dhe Facebook edhe për optimizim të veglavbe ekalmuese. Përodrimi i tyre na lejon t'i vlerësojmë interaksionet ndërmjet reklamave dhe realizimet e ndërlidhura me ta në sajtin tonë.
  • Credissimo.mk i përdor cokies me platformën e Google Analysis për të grmbulluar të dhëna demografike dhe të bazuara në interese statistikore, si dhe raportet për këto të dhëna janë të përmbledhura dhe nuk bëjnë identifikimin e përdoruesit individual. Këto të dhëna përdoren për të optimizuar orientimin e shërbimeve tona reklamuese drejt grupeve të caktuar për të optimizuar përmbajtjet sajtit tonë. Vizitorët mund të heqin dorë nga Google Analysis për reklamin dhe të bëjnë personalizimin e reklamave në ekranin e rrjetit në Google.
  • Cookies në Google Анализа na lejojnë të grumbullojmë informacione anonime për sjelljen e konsumatorëve në sajtin tonë. Informacionet janë anonime dhe nuk përmbajnë të dhëna personale. Informacionet e grumbulluara nga cookies në Google Analysis në ueb sajtin tonë barten dhe ruhen në serverët e Google në përputhje me politikat e Google për privatësi.

Pyetje, kërkesa dhe rekomandime

Nëse dëshironi të merrni informacione plotësuese lidhur me mbrojtjen e të dhnave Tuaja personale, mund të ndërlidheni me ne pasi ta dërgoni pyetjen në kontakt formën tonë, dërgoni email në contacts@credissimo.mk ose kontaktoni në telefonin 025111010
Me shfrytëzimin e ueb-faqes për kredi të shpejta credissimo.mk, ju i pranoni kushtet për 'cookies' nga ana jonë. Me ato ne e përmirësojmë cilësinë e shërbimeve tona.