Заштита на личните податоци на највисоко ниво - Credissimo

ФД КРЕДИСИМО ДООЕЛ Скопје, друштво со седиште и адреса на управување: гр. Скопје, бул. „Илинден” № 47-1/2, ЕМБС 7134185, како Контролор на лични податоци, ве известува дека:

  • Обработува лични податоци во согласност на Законот за заштита на личните податоци, со оглед на вршење на дејноста при исполнување на постоечките нормативни барања. Обработувањето на податоците се врши преку електронски средства и рачно.
  • Бидејќи ниедно лице не е должно да воспоставува односи со ФД КРЕДИСИМО ДООЕЛ Скопjе, обезбедувањето на лични податоци на ФД КРЕДИСИМО ДООЕЛ Скопjе е доброволно. Во предвид на тоа дека ФД КРЕДИСИМО ДООЕЛ Скопjе е должно да ги исполнува одредените нормативни барања, одбивањето да се достават лични податоци води до невозможност за спроведување на соодветните правни односи на лицето со ФД КРЕДИСИМО ДООЕЛ Скопjе.
  • Личните податоци се обработуваат и користат од ФД КРЕДИСИМО ДООЕЛ Скопjе со оглед на законското спроведување на дејноста при строго придржување кон барањата на Законот за заштита на личните податоци и можат да бидат пренесени на трети лица единствено и само под условите на Законот за заштита на личните податоци.
  • Секое физичко лице има право на пристап до личните податоци кои се однесуваат за него и кои се обработувани од ФД КРЕДИСИМО ДООЕЛ Скопjе, како и да побара поправка на овие податоци. Тие права може да бидат искористени според одредениот од Законот за заштита на лични податоци (особено правата предвидени во член 11 и 12 од Законот за заштита на личните податоци) ред на адреса: гр.Скопје, бул. „Илинден” № 47-1/2 како и во сите канцеларии на компанијата.
Со користењето на сајтот за брзи кредити credissimo.mk, ги прифаќаш условите за 'cookies' од наша страна. Со нив ние го подобруваме квалитетот на нашите услуги.