Услови за користење на услугите - Credissimo

Аплицираj

Овој веб сајт е сопственост на ФД КРЕДИСИМО ДООЕЛ Скопје. Компанијата има за право да ги менува неговите содржини без претходно известување. Со пристапот до овој веб сајт секој корисник изјавува дека ги прифаќа условите подолу: