Добиј паричен подарок од Credissimo!

Добиј паричен подарок од Credissimo!

Новогодишните празници се на прагот и предпразничната еуфорија веќе лебди во воздухот! Но, во оваа чудна година треба да сме спремни на сѐ. Поради таа причина ние решивме да му помогнеме на Дедо Мраз во раздавањето на новогодишни подароци, ако поради некоја причина и тој треба да работи од дома оваа година.

Во периодот од 14.12.2020 г. до 31.01.2021 г. секој одобрен и исплатен Credissimo кредит учествува во наградната игра во која може да добиеш:

  • 7 х парични награди по 15 000 ден.

 

Добитници

  • Ана Илиоска, i*******5@gmail.com е добитник на 15 000 ден.
  • Александра Ванѓелова Јовановиќ, a*****a@gmail.com е добитник на 15 000 ден.
  • Васко Здравевски, v******6@gmail.com е добитник на 15 000 ден.
  • Анита Лазова, l*******0@gmail.com е добитник на 15 000 ден.
  • Јетмир Фејза, j**********6@gmail.com е добитник на 15 000 ден.
  • Кристијан Печевски, k********6@gmail.com е добитник на 15 000 ден.
  • Глигор Минговски, g******s@hotmail.com е добитник на 15 000 ден.

 

ПРАВИЛА НА НАГРАДНА ИГРА

 

Согласно Законот за игрите на среќа и за забавните игри („Сл. Весник на РМ“, број 24/11, 51/11, 148/11, 74/12, 171/12, 27/14, 139/14, 61/15 и 154/15 и 23/16), а во врска со член 125 и 126 од Законот, се утврдуваат следните правила на наградната игра:

ОРГАНИЗАТОР

Член 1

Организатор на Наградната игра „Добиј паричен подарок од Credissimo!“ (во понатамошниот текст именувана само како „Наградна игра“) е Финансискодруштво КРЕДИСМО ДООЕЛ Скопје (во понатамошниот текст „Организатор“) со регистрирано седиште на Бул. „Илинден“ бр.47/1-2, 1000 Скопје-Центар, Р. Северна Македонија, соелектронскапошта: contacts@credissimo.mk

ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ

Член 2

Наградната игра има за цел рекламирање на кредитниот производ на ФД КРЕДИСИМО ДООЕЛ Скопје:

- кредит до 80 000 денари на рати „CredissimoПлус“,

- кредит до 20 000 денари „Credissimo До плата“.

ОФИЦИЈАЛНО ИМЕ, ОПИС И ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА НАГРАДНАТА ИГРА

Член 3

Официјалното име на Наградната игра е „Добиј паричен подарокод Credissimo!“.

Право на учество во Наградната игра имаат сите полнолетни физички лица – државјани на Р.Северна Македонија, лица со и над 18 - годишна возраст кои поднеле Барање за одобрување на кредит „Credissimo Плус“и кои ги исполнуваат условите за одобрување и истиот да им биде одобрен и исплатен на наведената жиро сметкаво кредитната апликација.

Наградната игра ќе започне од14.12.2020 година од 08:00 часот и ќе трае до 31.01.2021 година до 23:59 часот. Кредитните апликации кои се поднесени во неработните денови и празници исто така учествуваат. Тие се разгледуваат и доколку се одобрат се исплаќаат првиот работен ден.

ТЕРИТОРИЈА

Член 4

Наградната игра се организира на територијата на Р. Северна Македонија и важи за сите полнолетни физички лица – државјани на Р. СевернаМакедонија, лица со и над 18 годишна возраст кои поднелеБарање за одобрување на кредитза било кој од двата кредитни производи, односно кои ги исполнуваат условите за одобрување на кредитот и истиот им бил одобрен и исплатен.

ПОДАТОЦИ ЗА НАГРАДИ, ВРЕДНОСТ НА СЕКОЈА НАГРАДА ОД ФОНДОТ НА НАГРАДИ И ВКУПНА ВРЕДНОСТ НА ФОНДОТ НА НАГРАДИ (ВО ДЕНАРИ)

Член 5

Во Наградната игра ќе бидат доделени следните награди:

7 пати по 15.000 денари кои ќе се доделат на следниов начин:

- извлекувањето на наградите ќе биде вториот или третиот работен ден по завршувањето на седмицата, сметано од 14.12.2020 година до 31.01.2021 година, ќе се доделуваат паричните награди за клиентите на кои ќе им биде одобрен кредит во деновите за кои важи извлекувањето, согласно начинот наведен во член 7;

Вкупниот награден фонд со вклучен ДДВ изнесува 105.000 денари.

ПРАВО НА УЧЕСТВО ВО НАГРАДНАТА ИГРА

Член 6

Право на учество во Наградната игра имаат сите полнолетни физички лица – државјани на Р.Северна Македонија со и над 18 годишна возраст кои ги исполнуваат условите за одобрувањена кредит, односно кои ќе поднесат Барање за одобрување на кредит за било којод двата кредитни производии истиот им биде одобрен и исплатен на жиро сметката наведена во апликацијата за кредит. Како потврда за учество во Наградната игра ќе претставува мејлот кои го добиваат клиентите при одобрување на барањето за кредит.

Учесниците кои не ги прифаќаат овие Правила на наградната игра имаат право да го откажат своето учество во Наградната игра со праќање на Изјава за откажување на учество во Наградна игра на е-маил адресата contacts@credissimo.mk, во спротивно сите учесници ќе се смета дека ги прифаќаат Правилата на наградна игра и ќе учествуваат во неа.

Наградата ќе биде доделена само ако учесниците се квалификувани, имаат право на учество и ако целосно ги почитуваат Правилата на наградната игра.

ИЗВЛЕКУВАЊЕ НА НАГРАДИТЕ

Член 7

Извлекувањето на наградите ќе се изврши електронски по случаен избор од системската база на податоци во која учествуваат клиентите на кои им е одобрен и исплатен кредит, на следниов начин:

- Прво извлекување на22.12.2020, за период од14.12.2020до 20.12.2020 – 15.000 денари

- Второ извлекувањена29.12.2020, за период од21.12.2020 до 27.12.2020 – 15.000 денари

-Трето извлекувањена05.01.2021, за период од28.12.2020 до 03.01.2021 – 15.000 денари

-Четврто извлекувањена 12.01.2021, за период од04.01.2021 до 10.01.2021 – 15.000 денари

-Петто извлекувањена 20.01.2021, за период од11.01.2021 до 17.01.2021 – 15.000 денари

-Шесттоизвлекувањена 26.01.2021, за период од18.01.2021 до 24.01.2021 – 15.000 денари

-Седмо извлекувањена 02.02.2021, за период од25.01.2021 до 31.01.2021 – 15.000 денари

Извлекувањето на наградите ќе биде ќе биде електронски, по принципот на случаен избор, а ќе учествуваат сите кредитни апликации на начин и услови наведени погоре.

При извлекување на добитниците, во истото време ќе се извлекуваат резервни добитници, во случај ако некои од добитниците се откажат од добиената награда, односно да не може Организаторот да стапи во контакт со нив.

 За текот на извлекувањето ќе се води записник, кој ќе биде потпишан од членовите на Комисијата која ќе биде составена од:

-  Двајца претставници од ФД КРЕДИСИМО ДООЕЛ Скопје

-  Еден Правник

Извлекувањата ќе бидат во седиштето на Организаторот на Бул. „Илинден“ бр.47/1-2, 1000 Скопје-Центар, Република СевернаМакедонија во 18 часот.

ИЗВЕСТУВАЊЕ И ПОДИГНУВАЊЕ НА НАГРАДАТА

Член 8

Правилата за Наградната игра ќе бидат објавени, пред почеток на наградната игра, по добивање на согласност од Министерството за финансии на:

- веб страните на Организаторот, https://www.credissimo.mk/,

- Facebookстраната на организаторотhttps://www.facebook.com/credissimo.mk

- мобилната апликација за Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.appstrand.credissimo и

- мобилната апликација за iOS: https://itunes.apple.com/mk/app/credissimo-mk-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5/id1239299443?mt=8

Добитниците на наградите ќе бидат објавени во рок од 3 дена од денот на секое од извлекувањата на наградите на:

- веб страните на Организаторот, https://www.credissimo.mk/,

- Facebookстраната на организаторотhttps://www.facebook.com/credissimo.mk

- мобилната апликација за Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.appstrand.credissimo и

- мобилната апликација за iOS: https://itunes.apple.com/mk/app/credissimo-mk-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5/id1239299443?mt=8

Организаторот ќе ги извести добитниците за добиената награда по телефон на бројот оставен како контакт при одобрување на кредитот и по електронскапошта на онаа електронска адресакоја е наведена во Барањето за одобрување на кредит.

Доколку Добитниците немаат наведено дополнителна електронска адреса, за адреса за контакт ќе се смета адресата која ја навеле во Барањето за одобрување кредит.

Организаторот не одговара за неточно пополнети податоци во Барањето за кредит или неуспешен електронски пренос на податоците, прекин во комуникациската врска без разлика од причината од која потекнува, недостапност или немање на интернет, други причини како резултат на виша сила и сл.

Во случај да не може да се оствари контакт преку електронска адреса, добитниците ќе бидат дополнително известени телефонски.

Добитниците на наградите наградата ќе ја добијат на трансакциската сметка преку која ги добиле паричните средства на име кредит.

Добитниците наградите ќе ги добијат во рок од 60 дена од денот на објавување на наградите на горенаведените веб страници, доколку Организаторот не успее да стапи во контакт со нив го губат тоа право, во таков случај Организаторот има право, истата да не ја додели или да ја додели на резервниот добитник.

Со конечната реализација на наградата престануваат сите обврски на Организаторот на Наградната игра спрема добитникот.

Со самото учествово наградната игра, Учесниците ги прифаќаатовие Правила за наградна игра.

Доделувањето на наградата може да биде јавен настан. Организаторот има право со нивна согласност да ги слика/снима добитниците на наградите со што нивните лични податоци име и презиме можат да станат јавни и да бидат користени во аудио, фотографија или видео материјал, без право на дополнителен надомест.

ПРАВО НА ПРИГОВОР

Член 9

Незадоволниот учесник во Наградната игра има право во рок од 5 (пет) дена од денот на објавување на списокот на добитници да поднесе приговор во писмена форма до ОРГАНИЗАТОРОТ на Наградната игра кој е должен во рок од 5 (пет) дена, од денот на приемот на приговорот писмено да одговори на добиениот приговор.

ОГРАНИЧУВАЊЕ ЗА УЧЕСТВО

Член 10

Ако Организаторот утврди злонамерни дејствија од страна на Учесник во Наградната игра, со цел манипулација на истата, Организаторот има право да го дисквалификува и отстрани тој учесник. Организаторот има право да дисквалификува без предупредување секој Учесник, за кој се посомнева или утврди манипулативни дејствија, со цел освојување на Наградите.

Не може да биде Учесник во Наградната игра, лице кое е партнер или акционер или е во работен однос или врз основа на друг договор работи за Организаторот или работи со реализацијата, обезбедувањето и администрирањето на Наградната игра, како и членови на нивните потесни семејства.

Организаторот има за право да исклучи од учество во Наградната игра и да не дозволи добивање Награда на Учесник, за кој има податоци дека извршил злоупотреба со технички, програмски или други средства и уреди со цел неовластен пристап до системи на Организаторот и/или учество во Наградната игра и добивање на Наградата, или други дејства, спротивни на правилата на Наградната игра или на влезените во употреба нормативни акти.

ПРЕНОС И ЗАМЕНА НА НАГРАДАТА

Член 11

Наградите не може да се пренесат на друго лице.

КОРИСТЕЊЕ НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ

Член 12

Организаторот во целост ќе ги почитува одредбите од Законот за заштита на личните податоци и во пракса ќе цели кон одржување високо ниво на добра практика при обработка на личните податоци.

При механизмот на случајно компјутерскоизвлекување на добитници, ќе се користат само IDброевитеодДоговорот за кредит, а нема да бидат користени нивните останати податоци.

Со самото Аплицирање, односно со одобрување и исплата на кредитот, Кредитокорисниците учествуваат во наградната игра. Доколку некој не сака неговите податоци да се обработуваат за таа намена, можат да го откажат своето учество во Наградната игра со Изјава за откажување пратена на е-маил адресата contacts@credissimo.mk,

За лицата кои ќе учествуваат во Наградната игра, односно Учесниците кои ќе ги добијат наградите Организаторот има право нивните лични податоци да ги користи во своите идни маркетинг активности.

ОТКАЖУВАЊЕ НА НАГРАДНАТА ИГРА

Член 13

Организаторот има право подобивањето на одобрението од Министерството за финансии да јапрекине Наградната игра во било која фаза, согласно член 8 од Законот за игрите на среќа и за забавните игри, со известување до јавностапреку дневниот печат, и на веб страните наведени во член 8 доколку настапи штетна последица предизвикана со кривичнодело или поради дејство на виша сила.

ОТСТРАНУВАЊЕ НА СПОРОВИТЕ ЗА НАГРАДНАТА ИГРА КОИ ШТО БИ МОЖЕЛЕ ДА НАСТАНАТ

Член 14

Евентуално настанатите спорови меѓу Организаторот и учесниците воНаградната игра ќе ги решава надлежниот суд во Скопје.

ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 15

Со исполнување на Правилата за учество во Наградната игра корисниците ги прифаќаат одредбите од овие правила. Овие правила ќе се применуваат по добивање на согласност од Министерот за финансии на Република Северна Македонија и по нивното јавно објавување пред започнување на наградната игра, а ќе важат до завршување на Наградната игра, односно до завршувањето на рокот за подигнување на наградите.

Соконечнатареализација на наградите престануваат сите обврски на Организаторот на Наградната игра спрема добитниците.Врати се назад

Прочитај повеќе